V-sat Setup at Amda Hospital, Amda

V-sat Setup at Amda Hospital, Amda