V-sat Setup at Jiri Hospital, Jiri

V-sat Setup at Jiri Hospital, Jiri